Hop til indhold

A-stoffer

Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller brugen reduceres til et minimum.

Gruppen omfatter:

Letnedbrydelighed

For stoffer, der betegnes som letnedbrydelige, kræves det, at OECD’s kriterier for "letnedbrydelighed" i aerobe nedbrydelighedstest er opfyldt, OECD 301A-F (OECD Guidelines for testing of chemicals, 1993).

EC 50

EC50 beskriver et stofs toksicitet over for vandlevende organismer og angiver den koncentration af stoffet, der medfører en nærmere defineret effekt på 50% af en gruppe testorganismer. Ifølge miljøfareklassifikationen (Miljøministeriet, Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002) betegnes stoffer med EC50 ≤ 1 mg/l som meget giftige over for vandlevende dyr og planter.